www.NSOZ.sk
(zdroj)


4981
§ 190
1/ Na zánik opatrovníctva pre správu majetku sa primerane vzťahujú ustanovenia o zániku poručníctva.
49842/Opatrovník najneskôr do troch mesiacov po skončení funkcie predloží súdu záverečné vyúčtovanie zo správy majetku.
49863/ Opatrovník má právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku opatrovanca a na primeranú odmenu z výnosu spravovaného majetku po skončení svojej funkcie. Výšku odmeny určí súd.
4989
4990
má názor:  

Tretí diel
Náhradná starostlivosť
§ 150
1/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, možno dieťa zveriť do starostlivosti iných osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa namiesto rodičov /ďalej len „náhradná starostlivosť“/.
49962/ Náhradná starostlivosť je dočasným výchovným opatrením urobeným v záujme
4998 dieťaťa.Súd je po jej nariadení povinný sledovať, či trvajú dôvody, pre ktoré bola nariadená, kontrolovať jej výkon a ak je to možné, robiť všetky potrebné opatrenia pre to, aby mohla