www.NSOZ.sk
(zdroj)


4992
§ 150
1/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, možno dieťa zveriť do starostlivosti iných osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa namiesto rodičov /ďalej len „náhradná starostlivosť“/.
49962/ Náhradná starostlivosť je dočasným výchovným opatrením urobeným v záujme
4998 dieťaťa.Súd je po jej nariadení povinný sledovať, či trvajú dôvody, pre ktoré bola nariadená, kontrolovať jej výkon a ak je to možné, robiť všetky potrebné opatrenia pre to, aby mohla byť starostlivosť rodičov o dieťa čo najskôr obnovená.
5001
má názor:  

3/ Náhradnou starostlivosťou je:
5002a/ starostlivosť inej fyzickej osoby o dieťa než rodiča /ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“/,
5004b/ pestúnska starostlivosť,
5005c/ ústavná starostlivosť.
5006
5007
50084/ Ústavná starostlivosť je výnimočným opatrením. Nariaďuje sa len vtedy, ak dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
5010
§ 151