www.NSOZ.sk
(zdroj)


4995 /ďalej len „náhradná starostlivosť“/.
49962/ Náhradná starostlivosť je dočasným výchovným opatrením urobeným v záujme
4998 dieťaťa.Súd je po jej nariadení povinný sledovať, či trvajú dôvody, pre ktoré bola nariadená, kontrolovať jej výkon a ak je to možné, robiť všetky potrebné opatrenia pre to, aby mohla byť starostlivosť rodičov o dieťa čo najskôr obnovená.
50013/ Náhradnou starostlivosťou je:
5002a/ starostlivosť inej fyzickej osoby o dieťa než rodiča /ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“/,
5004
má názor:  

b/ pestúnska starostlivosť,
5005c/ ústavná starostlivosť.
5006
5007
50084/ Ústavná starostlivosť je výnimočným opatrením. Nariaďuje sa len vtedy, ak dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
5010
§ 151
1/ O zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti rozhoduje súd.
50122/ Pred rozhodnutím o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti súd vždy vypočuje maloleté dieťa, ak je schopné vyjadriť svoj názor k nariadeniu náhradnej starostlivosti. Pred