www.NSOZ.sk
(zdroj)


50084/ Ústavná starostlivosť je výnimočným opatrením. Nariaďuje sa len vtedy, ak dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
5010
§ 151
1/ O zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti rozhoduje súd.
50122/ Pred rozhodnutím o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti súd vždy vypočuje maloleté dieťa, ak je schopné vyjadriť svoj názor k nariadeniu náhradnej starostlivosti. Pred zistením jeho názoru ho poučí o všetkých možnostiach riešenia jeho situácie a ich následkoch a poskytne mu priestor na to, aby si utvorilo svoj názor. Na názor dieťaťa je súd pri rozhodovaní povinný prihliadnuť, ak nie je v zjavnom rozpore so záujmom dieťaťa.
5017
má názor:  

3/ Fyzická osoba, ktorej súd zverí dieťa do náhradnej starostlivosti musí mať plnú svojprávnosť a obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.
5019
§ 152
1/ Ak súd rozhodne o nariadení náhradnej starostlivosti alebo o uložení ochrannej výchovy dieťaťu, upraví súčasne aj rozsah vyživovacej povinnosti rodičov alebo iných osôb, povinných poskytovať dieťaťu výživné a uloaží im, aby výživné zasielali na účet orgánu sociaálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
50242/ Ak povinná osoba neplní dobrovoľne súdom určené výživné, ustanoví súd orgán soviálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za opatarovníka dieťaťa, aby za dieťa vymáhal riadne splnenie vyživovacej povinnosti.