www.NSOZ.sk
(zdroj)


5015 následkoch a poskytne mu priestor na to, aby si utvorilo svoj názor. Na názor dieťaťa je súd pri rozhodovaní povinný prihliadnuť, ak nie je v zjavnom rozpore so záujmom dieťaťa.
50173/ Fyzická osoba, ktorej súd zverí dieťa do náhradnej starostlivosti musí mať plnú svojprávnosť a obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.
5019
§ 152
1/ Ak súd rozhodne o nariadení náhradnej starostlivosti alebo o uložení ochrannej výchovy dieťaťu, upraví súčasne aj rozsah vyživovacej povinnosti rodičov alebo iných osôb, povinných poskytovať dieťaťu výživné a uloaží im, aby výživné zasielali na účet orgánu sociaálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
5024
má názor:  

2/ Ak povinná osoba neplní dobrovoľne súdom určené výživné, ustanoví súd orgán soviálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za opatarovníka dieťaťa, aby za dieťa vymáhal riadne splnenie vyživovacej povinnosti.
5027 Náhradná osobná starostlivosť
5028
§ 153
1/ Ak sa rodičia nemôžu o dieťa osobne starať a vyžaduje to záujem dieťaťa, možno dieťa zveriť predovšetkým do náhradnej osobnej starostlivosti.
50312/ Dieťa možno zveriť príbuznému dieťaťa alebo inej jemu blízkej osobe, ktorá má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a
5033 morálne pre vytvorenie stabilného a