www.NSOZ.sk
(zdroj)


5019
§ 152
1/ Ak súd rozhodne o nariadení náhradnej starostlivosti alebo o uložení ochrannej výchovy dieťaťu, upraví súčasne aj rozsah vyživovacej povinnosti rodičov alebo iných osôb, povinných poskytovať dieťaťu výživné a uloaží im, aby výživné zasielali na účet orgánu sociaálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
50242/ Ak povinná osoba neplní dobrovoľne súdom určené výživné, ustanoví súd orgán soviálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za opatarovníka dieťaťa, aby za dieťa vymáhal riadne splnenie vyživovacej povinnosti.
5027 Náhradná osobná starostlivosť
5028
má názor:  

§ 153
1/ Ak sa rodičia nemôžu o dieťa osobne starať a vyžaduje to záujem dieťaťa, možno dieťa zveriť predovšetkým do náhradnej osobnej starostlivosti.
50312/ Dieťa možno zveriť príbuznému dieťaťa alebo inej jemu blízkej osobe, ktorá má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a
5033 morálne pre vytvorenie stabilného a
5034 harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude osobnú starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
50373/ Súd pri výbere vhodnej osoby uprednostní osobu, ktorá poskytuje záruku, že doterajšie