www.NSOZ.sk
(zdroj)


5028
§ 153
1/ Ak sa rodičia nemôžu o dieťa osobne starať a vyžaduje to záujem dieťaťa, možno dieťa zveriť predovšetkým do náhradnej osobnej starostlivosti.
50312/ Dieťa možno zveriť príbuznému dieťaťa alebo inej jemu blízkej osobe, ktorá má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a
5033 morálne pre vytvorenie stabilného a
5034 harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude osobnú starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
5037
má názor:  

3/ Súd pri výbere vhodnej osoby uprednostní osobu, ktorá poskytuje záruku, že doterajšie výchovné prostredie dieťaťa zostane zachované, ak dieťa má k takejto osobe citový vzťah a so zverením do jej starostlivosti súhlasí.
5040
§ 154
1/Dieťa možno zveriť aj do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom.
50422/Dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému manželovi so súhlasom druhého manžela. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, ak manželia nežijú v domácnosti alebo ak je jeho zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
5045
§ 155