www.NSOZ.sk
(zdroj)


495 použitím tela pre potreby vedy, výskumu alebo výučby, platí, že s týmito zásahmi nesúhlasí.
497 (4)  Bez súhlasu človeka možno vykonať pitvu len ak tak ustanoví osobitný zákon.
498
499
§ 53
Každý má právo rozhodnúť, aký bude mať pohreb. Ak o tom nezanechá výslovné rozhodnutie, rozhodne o jeho pohrebe manžel. Ak niet manžela, rozhodnú o tom osoby v poradí deti zomrelého, jeho rodičia, súrodenci, ich deti, ktorákoľvek blízka osoba. Pokiaľ niet žiadnej z uvedených osôb, rozhodne obec, v obvode ktorej osoba zomrela.
504
má názor:  

505
§ 54
507
Ochrana cti a dôstojnosti
509 (1)   Každý má právo na ochranu pred konaním iného, ktoré je spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť mienku o ňom a narušiť jeho postavenie v rodine alebo spoločnosti.
511 (2)   Za takéto konanie sa považuje najmä vyslovovanie alebo šírenie urážlivých výrokov, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií. Rovnako to platí, ak sa pravdivé informácie uvádzajú ako klamlivé alebo ak sa nedôvodne šíria pravdivé údaje týkajúce sa