www.NSOZ.sk
(zdroj)


5059 zástupca. Ak osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti predpokladá, že4/ Ak súd zmení rozhodnutie zákonného zástupcu, môže zároveň rozhodnúť, aby právny úkon za dieťa urobila ako opatrovník osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.
5063
§ 156
1 / Dieťa podľa svojich schopností a možností sa podieľa osobnou pomocou , a ak má príjem z vlastnej práce aj príspevkom z tohto príjmu na spoločných potrebách rodiny.
50662/ Ak bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti len jednému z manželov, pri starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5068
má názor:  

§ 157
1/ Náhradná osobná starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo osoby, ktorá mala dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti2/ Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak osoba ,ktorá má dieťa v tejto starostlivosti, zanedbáva dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada.
50743/ Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť, ak odpadli dôvody zverenia dieťaťa do tejto starostlivosti.
5076
§ 158
Ak jeden z manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej