www.NSOZ.sk
(zdroj)


5065 príjem z vlastnej práce aj príspevkom z tohto príjmu na spoločných potrebách rodiny.
50662/ Ak bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti len jednému z manželov, pri starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5068
§ 157
1/ Náhradná osobná starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo osoby, ktorá mala dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti2/ Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak osoba ,ktorá má dieťa v tejto starostlivosti, zanedbáva dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada.
5074
má názor:  

3/ Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť, ak odpadli dôvody zverenia dieťaťa do tejto starostlivosti.
5076
§ 158
Ak jeden z manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti zomrie, dieťa zostáva v náhradnej osobnej starostlivosti druhého manžela. V prípade rozvodu manželstva spoločná náhradná osobná starostlivosť trvá až do rozhodnutia súdu o ďalšej starostlivosti o dieťa.
5081 Pestúnska starostlivosť
5082
§ 159
1/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa,