www.NSOZ.sk
(zdroj)


5072 má dieťa v tejto starostlivosti, zanedbáva dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada.
50743/ Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť, ak odpadli dôvody zverenia dieťaťa do tejto starostlivosti.
5076
§ 158
Ak jeden z manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti zomrie, dieťa zostáva v náhradnej osobnej starostlivosti druhého manžela. V prípade rozvodu manželstva spoločná náhradná osobná starostlivosť trvá až do rozhodnutia súdu o ďalšej starostlivosti o dieťa.
5081
má názor:  

Pestúnska starostlivosť
5082
§ 159
1/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, nemožno nariadiť náhradnú osobnú starostlivosť a záujem dieťaťa to vyžaduje, možno dieťa zveriť do pestúnskej starostlivosti.
50862/ Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne pre vytvorenie stabilného a harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude osobnú starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
5090