www.NSOZ.sk
(zdroj)


500 Každý má právo rozhodnúť, aký bude mať pohreb. Ak o tom nezanechá výslovné rozhodnutie, rozhodne o jeho pohrebe manžel. Ak niet manžela, rozhodnú o tom osoby v poradí deti zomrelého, jeho rodičia, súrodenci, ich deti, ktorákoľvek blízka osoba. Pokiaľ niet žiadnej z uvedených osôb, rozhodne obec, v obvode ktorej osoba zomrela.
504
505
§ 54
507
Ochrana cti a dôstojnosti
509
má názor:  

(1)   Každý má právo na ochranu pred konaním iného, ktoré je spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť mienku o ňom a narušiť jeho postavenie v rodine alebo spoločnosti.
511 (2)   Za takéto konanie sa považuje najmä vyslovovanie alebo šírenie urážlivých výrokov, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií. Rovnako to platí, ak sa pravdivé informácie uvádzajú ako klamlivé alebo ak sa nedôvodne šíria pravdivé údaje týkajúce sa intímnej sféry človeka.
515
516 Ochrana súkromia a zaznamenaných prejavov osobnej povahy
§ 55
(1)   Každý má právo na rešpektovanie a ochranu svojho súkromia, najmä súkromného a