www.NSOZ.sk
(zdroj)


50831/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, nemožno nariadiť náhradnú osobnú starostlivosť a záujem dieťaťa to vyžaduje, možno dieťa zveriť do pestúnskej starostlivosti.
50862/ Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne pre vytvorenie stabilného a harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude osobnú starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
5090
5091
5092
má názor:  

3/ Pestúnom môže byť len osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o starostlivosť podľa osobitného zákona.
5094
5095
pestúnsku
5097
§ 160
1/ Dieťa možno zveriť osamelej osobe, manželom spoločne alebo jednému manželovi.
50992/ Ak sa dieťa zveruje do pestúnskej starostlivosti manželovi, vyžaduje sa súhlas druhého manžela. Súhlas sa nevyžaduje, ak manželia spolu nežijú v domácnosti alebo ak je jeho zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.