www.NSOZ.sk
(zdroj)


5093 starostlivosť podľa osobitného zákona.
5094
5095
pestúnsku
5097
§ 160
1/ Dieťa možno zveriť osamelej osobe, manželom spoločne alebo jednému manželovi.
50992/ Ak sa dieťa zveruje do pestúnskej starostlivosti manželovi, vyžaduje sa súhlas druhého manžela. Súhlas sa nevyžaduje, ak manželia spolu nežijú v domácnosti alebo ak je jeho zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
5102
má názor:  

§ 161
1/ Pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti môže byť dieťa v dočasnej starostlivosti budúceho pestúna. O dočasnej starostlivosti môže rozhodnúť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ,ak s tým rodičia súhlasia. V prípade ich nesúhlasu alebo ak sa zveruje do dočasnej starostlivosti dieťa nad ktorým je nariadená ústavná starostlivosť ,rozhodne o dočasnej starostlivosti súd.
51082/ Ak do troch mesiacov od rozhodnutia podľa odseku 1 súd nezačne konanie o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie dieťaťa uplynutím tejto lehoty zanikne.
5110
§ 162
1/ Pestún sa o dieťa osobne stará a vychováva ho v rovnakom rozsahu ako rodičia.