www.NSOZ.sk
(zdroj)


5106 nesúhlasu alebo ak sa zveruje do dočasnej starostlivosti dieťa nad ktorým je nariadená ústavná starostlivosť ,rozhodne o dočasnej starostlivosti súd.
51082/ Ak do troch mesiacov od rozhodnutia podľa odseku 1 súd nezačne konanie o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie dieťaťa uplynutím tejto lehoty zanikne.
5110
§ 162
1/ Pestún sa o dieťa osobne stará a vychováva ho v rovnakom rozsahu ako rodičia.
5112 Rozhoduje v bežných záležitostiach dieťaťa a v týchto ho aj zastupuje. Pestún spravuje bežný majetok dieťaťa, najmä prijíma štátne príspevky pre dieťa a používa ich na prospech dieťaťa.
5115
má názor:  

2/ O podstatných záležitostiach dieťaťa rozhoduje jeho zákonný zástupca. V naliehavých prípadoch, keď nemožno včas získať rozhodnutie zákonného zástupcu, môže rozhodnutie urobiť aj pestún. Musí však dodatočne informovať zákonného zástupcu o svojom
5119 rozhodnutí.
51203/ Ak pestún predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu v podstatnej záležitosti dieťaťa nie je v súlade so záujmom dieťaťa, môže sa domáhať zmeny tohoto rozhodnutia súdom. Ak súd zmení rozhodnutie zákonného zástupcu, môže zároveň rozhodnúť, aby právny úkon za dieťa urobil pestún ako opatrovník dieťaťa.
5124
§ 163