www.NSOZ.sk
(zdroj)


5122 súd zmení rozhodnutie zákonného zástupcu, môže zároveň rozhodnúť, aby právny úkon za dieťa urobil pestún ako opatrovník dieťaťa.
5124
§ 163
1/ Dieťa podľa svojich schopností a možností sa podieľa osobnou pomocou, a ak má príjem z vlastnej práce aj príspevkom z tohto príjmu na spoločných potrebách rodiny.
51272/ Ak bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti len jednému manželovi, pri starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5129
§ 164
Pestúnska starostlivosť zanikne
5131
má názor:  

pestúna.
5132
5133 dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo
§ 165
5136
5137
51381/ Súd bez zbytočného odkladu zruší pestúnsku starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51402/ Pestúnska starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo