www.NSOZ.sk
(zdroj)


5128 starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5129
§ 164
Pestúnska starostlivosť zanikne
5131 pestúna.
5132
5133 dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo
§ 165
5136
5137
má názor:  

51381/ Súd bez zbytočného odkladu zruší pestúnsku starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51402/ Pestúnska starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo smrťou osoby, ktorá mala dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Pestúnska starostlivosť zanikne aj umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy alebo jeho nástupom na výkon trestu odňatia slobody.
5144 3 / Súd môže zrušiť pestúnsku starostlivosť aj z iných vážnych dôvodov, najmä ak osoba, ktorá má dieťa v tejto starostlivosti dieťa zanedbáva alebo porušuje svoje povinnosti. Urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada.