www.NSOZ.sk
(zdroj)


5143 odňatia slobody.
5144 3 / Súd môže zrušiť pestúnsku starostlivosť aj z iných vážnych dôvodov, najmä ak osoba, ktorá má dieťa v tejto starostlivosti dieťa zanedbáva alebo porušuje svoje povinnosti. Urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada.
5147
§ 166
Ak jeden z manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti zomrie, dieťa zostane v pestúnskej starostlivosti druhého manžela. V prípade rozvodu manželstva spoločná pestúnska starostlivosť trvá až do rozhodnutia súdu o ďalšej
5152
má názor:  

starostlivosti o dieťa.
5153
§ 167
Podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti a ich výšku upravuje osobitný zákon
5156 Ústavná starostlivosť
5157
§ 168
1/ Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa z vážnych dôvodov a dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.