www.NSOZ.sk
(zdroj)


507
Ochrana cti a dôstojnosti
509 (1)   Každý má právo na ochranu pred konaním iného, ktoré je spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť mienku o ňom a narušiť jeho postavenie v rodine alebo spoločnosti.
511 (2)   Za takéto konanie sa považuje najmä vyslovovanie alebo šírenie urážlivých výrokov, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií. Rovnako to platí, ak sa pravdivé informácie uvádzajú ako klamlivé alebo ak sa nedôvodne šíria pravdivé údaje týkajúce sa intímnej sféry človeka.
515
516
má názor:  

Ochrana súkromia a zaznamenaných prejavov osobnej povahy
§ 55
(1)   Každý má právo na rešpektovanie a ochranu svojho súkromia, najmä súkromného a rodinného života, obydlia a súkromnej komunikácie.
520 (2)   Do súkromia možno zasiahnuť len so súhlasom dotknutej osoby alebo zo zákonného dôvodu; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
522 (3)   Zo zákonného dôvodu možno do súkromia zasiahnuť len v nevyhnutnom rozsahu a primeraným spôsobom.
524
525
§ 56