www.NSOZ.sk
(zdroj)


5155 zákon
5156 Ústavná starostlivosť
5157
§ 168
1/ Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa z vážnych dôvodov a dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
51622/ Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov dieťaťa.
5164
má názor:  

3/
5165 Výnimočne možno nariadiť ústavnú starostlivosť aj vtedy, ak jej nariadeniu nepredchádzali iné výchovné opatrenia. Výnimočnosť prípadu a neúčelnosť iného
5168 výchovného opatrenia musí byť preukázaná.
5169
§ 169
Súd v rozhodnutí, ktorým nariaďuje ústavnú starostlivosť , musí presne označiť zariadenie, do ktorého má byť dieťa umiestnené. Vždy prihliadne na záujem dieťaťa, najmä na skutočné citové väzby dieťaťa k súrodencom a na ich zachovanie.
5173
§ 170