www.NSOZ.sk
(zdroj)


5174 Súd sústavne sleduje spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej dvakrát do roka hodnotí jej účinnosť, najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcou a s príslušným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.
5177
§ 171
5179
51801/ Ústavná starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo jeho smrťou., ak zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51822/ Súd zruší ústavnú starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
5183
má názor:  

§ 172
Výkon ústavnej starostlivosti je upravený osobitným zákonom.
5185
5186
5187
5188
Druhá časť
Vecné právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1