www.NSOZ.sk
(zdroj)


5176 sociálnej kurately, obcou a s príslušným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.
5177
§ 171
5179
51801/ Ústavná starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo jeho smrťou., ak zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51822/ Súd zruší ústavnú starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
5183
§ 172
Výkon ústavnej starostlivosti je upravený osobitným zákonom.
5185
má názor:  

5186
5187
5188
Druhá časť
Vecné právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1
(1)   Vecné práva pôsobia voči každému.
5194 (2)   Do vecného práva môže zasiahnuť len ten, kto má na to právny dôvod.