www.NSOZ.sk
(zdroj)


5177
§ 171
5179
51801/ Ústavná starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo jeho smrťou., ak zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51822/ Súd zruší ústavnú starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
5183
§ 172
Výkon ústavnej starostlivosti je upravený osobitným zákonom.
5185
5186
má názor:  

5187
5188
Druhá časť
Vecné právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1
(1)   Vecné práva pôsobia voči každému.
5194 (2)   Do vecného práva môže zasiahnuť len ten, kto má na to právny dôvod.
5195
§2