www.NSOZ.sk
(zdroj)


5185
5186
5187
5188
Druhá časť
Vecné právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1
(1)   Vecné práva pôsobia voči každému.
5194
má názor:  

(2)   Do vecného práva môže zasiahnuť len ten, kto má na to právny dôvod.
5195
§2
Od ustanovení tejto časti zákona sa možno odchýliť dohodou s účinkami voči tretím osobám len ak to pripúšťa právny predpis.
5198
§3
Vecné práva sa vzťahujú na hmotné veci i na nehmotné veci; na práva však len pokiaľ to ich povaha pripúšťa a ak z právneho predpisu nevyplýva niečo iné.
5201
§4
(1)  Ak je právo k veci zapísané do verejného zoznamu, platí, že sa zapísalo v súlade so skutočným právnym stavom a že trvá. Ak sa vecné právo z verejného zoznamu vymazalo, platí, že