www.NSOZ.sk
(zdroj)


5186
5187
5188
Druhá časť
Vecné právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1
(1)   Vecné práva pôsobia voči každému.
5194 (2)   Do vecného práva môže zasiahnuť len ten, kto má na to právny dôvod.
5195
má názor:  

§2
Od ustanovení tejto časti zákona sa možno odchýliť dohodou s účinkami voči tretím osobám len ak to pripúšťa právny predpis.
5198
§3
Vecné práva sa vzťahujú na hmotné veci i na nehmotné veci; na práva však len pokiaľ to ich povaha pripúšťa a ak z právneho predpisu nevyplýva niečo iné.
5201
§4
(1)  Ak je právo k veci zapísané do verejného zoznamu, platí, že sa zapísalo v súlade so skutočným právnym stavom a že trvá. Ak sa vecné právo z verejného zoznamu vymazalo, platí, že neexistuje.