www.NSOZ.sk
(zdroj)


5201
§4
(1)  Ak je právo k veci zapísané do verejného zoznamu, platí, že sa zapísalo v súlade so skutočným právnym stavom a že trvá. Ak sa vecné právo z verejného zoznamu vymazalo, platí, že neexistuje.
5205 (2)  Za verejné zoznamy podľa tohto zákona sa považuje najmä kataster nehnuteľností a ďalšie zoznamy zriadené podľa osobitných predpisov, v ktorých sú vecné práva vedené, za predpokladu, že sú verejne prístupné a že ich vedie orgán verejnej moci alebo zákonom poverená osoba. Podrobnosti o vedení verejných zoznamov ustanovujú osobitné predpisy.
5209 (3)  Nikoho neospravedlňuje neznalosť údaja zapísaného do verejného zoznamu.
5210
má názor:  

§5
5212
5213
5214 (1)  Ak je do verejného zoznamu zapísané vecné právo k cudzej veci, má prednosť pred vecným právom, ktoré vo verejnom zozname zapísané nie je.
5216 (2)  Pre poradie vecných práv k cudzej veci rozhoduje doba podania návrhu na zápis práva do verejného zoznamu. Práva zapísané na základe návrhov podaných v rovnakom čase majú rovnaké poradie.
5219
§6