www.NSOZ.sk
(zdroj)


5215 právom, ktoré vo verejnom zozname zapísané nie je.
5216 (2)  Pre poradie vecných práv k cudzej veci rozhoduje doba podania návrhu na zápis práva do verejného zoznamu. Práva zapísané na základe návrhov podaných v rovnakom čase majú rovnaké poradie.
5219
§6
(1)  Ak nie je stav, zapísaný vo verejnom zozname, v súlade so skutočným právnym stavom, zapísaný stav nasvedčuje osobe, ktorá nadobudla vecné právo v dobrej viere od osoby podľa zapísaného stavu; dobrá viera sa posudzuje k okamihu, kedy právny úkon vznikol, ak však právo vzniká až zápisom do verejného zoznamu, k okamihu podania návrhu na zápis.
5224
má názor:  

Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije pri vecných právach, ktoré vznikajú zo zákona a v prípadoch, ktoré výslovne ustanovuje právny predpis.
5226 (2)  Ak nie je stav, zapísaný vo verejnom zozname v súlade so skutočným právnym stavom, môže sa osoba, ktorej vecné právo je zápisom dotknuté, domáhať odstránenia nesúladu. Orgán, ktorý verejný zoznam vedie, uvedie dotknutý záznam do súladu so skutkovým stavom, ak je nesúlad zrejmý, alebo ak to zjavne vyplynie z okolností, na ktoré osoba, ktorá sa domáha odstránenia nesúladu, poukazuje. Ak táto osoba preukáže, že svoje právo uplatnila na súde, alebo inom orgáne verejnej moci, zapíše sa to do verejného zoznamu podľa osobitných predpisov.1
Druhá hlava
Držba