www.NSOZ.sk
(zdroj)


5227 sa osoba, ktorej vecné právo je zápisom dotknuté, domáhať odstránenia nesúladu. Orgán, ktorý verejný zoznam vedie, uvedie dotknutý záznam do súladu so skutkovým stavom, ak je nesúlad zrejmý, alebo ak to zjavne vyplynie z okolností, na ktoré osoba, ktorá sa domáha odstránenia nesúladu, poukazuje. Ak táto osoba preukáže, že svoje právo uplatnila na súde, alebo inom orgáne verejnej moci, zapíše sa to do verejného zoznamu podľa osobitných predpisov.1
Druhá hlava
Držba
§7
Držiteľ
5236
má názor:  

(1)  Držiteľom veci je ten, kto vykonáva právo pre seba.
5237 (2)  Držať možno právo, ktoré je prevoditeľné a ktoré pripúšťa trvalý alebo opakovaný výkon.
5238 Oprávnená držba
5239
§8
5241
5242
Zosúladiť zápis poznámky v katastrálnom zákone
5244
5245