www.NSOZ.sk
(zdroj)


5228 verejný zoznam vedie, uvedie dotknutý záznam do súladu so skutkovým stavom, ak je nesúlad zrejmý, alebo ak to zjavne vyplynie z okolností, na ktoré osoba, ktorá sa domáha odstránenia nesúladu, poukazuje. Ak táto osoba preukáže, že svoje právo uplatnila na súde, alebo inom orgáne verejnej moci, zapíše sa to do verejného zoznamu podľa osobitných predpisov.1
Druhá hlava
Držba
§7
Držiteľ
5236 (1)  Držiteľom veci je ten, kto vykonáva právo pre seba.
5237
má názor:  

(2)  Držať možno právo, ktoré je prevoditeľné a ktoré pripúšťa trvalý alebo opakovaný výkon.
5238 Oprávnená držba
5239
§8
5241
5242
Zosúladiť zápis poznámky v katastrálnom zákone
5244
5245
5246 (1)  Ak držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti vykonáva právo v dobrej viere, že mu patrí, je