www.NSOZ.sk
(zdroj)


5237 (2)  Držať možno právo, ktoré je prevoditeľné a ktoré pripúšťa trvalý alebo opakovaný výkon.
5238 Oprávnená držba
5239
§8
5241
5242
Zosúladiť zápis poznámky v katastrálnom zákone
5244
5245
5246
má názor:  

(1)  Ak držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti vykonáva právo v dobrej viere, že mu patrí, je oprávneným držiteľom.
5248 (2)  V pochybnosti sa predpokladá, že držba je oprávnená.
5249
§9
(1)  Oprávnený držiteľ má rovnaké práva ako vlastník; tieto práva však nemôže uplatniť voči vlastníkovi.
5252 (2)  Ak právny predpis neustanovuje inak, právne úkony oprávneného držiteľa, uskutočnené voči tretím osobám, sú voči vlastníkovi neúčinné.
5254
§ 10
(1)  Oprávnený držiteľ je povinný vydať vec vlastníkovi.