www.NSOZ.sk
(zdroj)


5275 nepatrí, je neoprávnený držiteľ.
5276 (2)   Neoprávnený držiteľ je povinný vydať vec vlastníkovi spolu s jej plodmi a úžitkami.
5277 (3)   Neoprávnený držiteľ nahradí škodu, ktorá vlastníkovi neoprávnenou držbou vznikla; môže si odpočítať len bežné udržiavacie náklady.
5279 (4)   Neoprávnený držiteľ môže od veci oddeliť to, čím ju na svoje náklady zhodnotil, ak je to možné bez zhoršenia podstaty veci.
5281
§ 14
(1)   Ak právo drží viacero osôb (spoludržba), ustanovenia o držbe sa použijú primerane.
5283 (2)   Ustanovenia tejto hlavy sa primerane použijú aj na držbu iného ako vlastníckeho práva.
5284
má názor:  

Tretia hlava
Vlastníctvo
Prvý diel
Predmet a obsah vlastníckeho práva
§ 15
Všetko, čo niekomu patrí, všetky jeho hmotné i nehmotné veci, je jeho vlastníctvom.
5290
§ 16
Vlastník má právo nakladať so svojím vlastníctvom podľa svojej vôle, v rozsahu, ktorý pripúšťa právny poriadok.
5293
Druhý diel