www.NSOZ.sk
(zdroj)


5281
§ 14
(1)   Ak právo drží viacero osôb (spoludržba), ustanovenia o držbe sa použijú primerane.
5283 (2)   Ustanovenia tejto hlavy sa primerane použijú aj na držbu iného ako vlastníckeho práva.
5284
Tretia hlava
Vlastníctvo
Prvý diel
Predmet a obsah vlastníckeho práva
§ 15
Všetko, čo niekomu patrí, všetky jeho hmotné i nehmotné veci, je jeho vlastníctvom.
5290
má názor:  

§ 16
Vlastník má právo nakladať so svojím vlastníctvom podľa svojej vôle, v rozsahu, ktorý pripúšťa právny poriadok.
5293
Druhý diel
Ochrana vlastníckeho práva
§ 17
5297
5298
5299 Vlastník sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.