www.NSOZ.sk
(zdroj)


5284
Tretia hlava
Vlastníctvo
Prvý diel
Predmet a obsah vlastníckeho práva
§ 15
Všetko, čo niekomu patrí, všetky jeho hmotné i nehmotné veci, je jeho vlastníctvom.
5290
§ 16
Vlastník má právo nakladať so svojím vlastníctvom podľa svojej vôle, v rozsahu, ktorý pripúšťa právny poriadok.
5293
má názor:  

Druhý diel
Ochrana vlastníckeho práva
§ 17
5297
5298
5299 Vlastník sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
5300
§ 18
Vlastník sa môže domáhať ochrany proti každému, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje alebo ho ruší inak než tým, že mu vec zadržuje.