www.NSOZ.sk
(zdroj)


5288
§ 15
Všetko, čo niekomu patrí, všetky jeho hmotné i nehmotné veci, je jeho vlastníctvom.
5290
§ 16
Vlastník má právo nakladať so svojím vlastníctvom podľa svojej vôle, v rozsahu, ktorý pripúšťa právny poriadok.
5293
Druhý diel
Ochrana vlastníckeho práva
§ 17
5297
má názor:  

5298
5299 Vlastník sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
5300
§ 18
Vlastník sa môže domáhať ochrany proti každému, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje alebo ho ruší inak než tým, že mu vec zadržuje.
5303
§ 19
Právo podľa § 15 a § 16 má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.
5305 Obmedzenie vlastníckeho práva
5306
§ 20