www.NSOZ.sk
(zdroj)


521 dôvodu; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
522 (3)   Zo zákonného dôvodu možno do súkromia zasiahnuť len v nevyhnutnom rozsahu a primeraným spôsobom.
524
525
§ 56
Bez súhlasu alebo bez zákonného dôvodu nemožno najmä
527a) vstupovať do obydlia alebo inak narúšať súkromné priestory,
528b) sledovať človeka a jeho súkromný a rodinný život akýmikoľvek prostriedkami,
530
má názor:  

531
532c) zhromažďovať, zhotovovať, používať, šíriť alebo inému sprístupňovať v akejkoľvek forme zachytené písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy, týkajúce sa súkromného alebo rodinného života človeka,
535d) zaznamenávať, šíriť alebo inému sprístupňovať súkromnú komunikáciu.
536
537
§ 57
(1)   Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy možno zhotoviť alebo použiť na úradné účely aj bez súhlasu.