www.NSOZ.sk
(zdroj)


5296
5297
5298
5299 Vlastník sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
5300
§ 18
Vlastník sa môže domáhať ochrany proti každému, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje alebo ho ruší inak než tým, že mu vec zadržuje.
5303
§ 19
Právo podľa § 15 a § 16 má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.
5305
má názor:  

Obmedzenie vlastníckeho práva
5306
§ 20
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
5309
§ 21
(1)  Vlastník sa musí zdržať najmä toho, čo spôsobuje, že odpad, voda, dym, prach, plyn, svetlo, tieň, hluk, otrasy a iné podobné zásahy (imisie) vnikajú na pozemok iného vlastníka (suseda) v miere neprimeranej pomerom a podstatne obmedzujú výkon jeho práv; to platí aj o vnikaní chovaných zvierat.
5314 (2)  Ak sú zásahy podľa ods. 1 zapríčinené úradne schválenou prevádzkou alebo iným zariadením,