www.NSOZ.sk
(zdroj)


5315 vlastník je oprávnený domáhať sa len náhrady škody v peniazoch, aj keď bola škoda zapríčinená okolnosťami, na ktoré sa v úradnom konaní neprihliadlo; to neplatí, ak sa prevádzkou prekračuje rozsah povolenia.
5318 (3)  Ak na to neexistuje osobitný právny dôvod, vlastníkovi sa zakazuje priamo privádzať imisie na susedný pozemok, bez ohľadu na ich mieru a stupeň obťažovania.
5320
§ 22
5322
5323
5324
má názor:  

(1)  Vlastník nesmie ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami na svojom pozemku alebo stavby na ňom zriadenej bez toho, aby urobil dostatočné opatrenia na ochranu susednej stavby alebo pozemku.
5327 (2)  Vlastník pozemku môže žiadať, aby sa sused zdržal zriadenia stavby na svojom pozemku v tesnej blízkosti spoločnej hranice pozemkov.
5329
§ 23
(1)  Vetvy stromu alebo korene stromu presahujúce na susedný pozemok, ktoré spôsobujú vlastníkovi susedného pozemku škodu alebo iné ohrozenie, prevyšujúce záujem na nedotknutom zachovaní stromu, je vlastník pozemku na žiadosť vlastníka susedného pozemku povinný odstrániť. Ak tak v primeranej dobe neurobí, môže to urobiť vlastník susedného