www.NSOZ.sk
(zdroj)


5318 (3)  Ak na to neexistuje osobitný právny dôvod, vlastníkovi sa zakazuje priamo privádzať imisie na susedný pozemok, bez ohľadu na ich mieru a stupeň obťažovania.
5320
§ 22
5322
5323
5324 (1)  Vlastník nesmie ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami na svojom pozemku alebo stavby na ňom zriadenej bez toho, aby urobil dostatočné opatrenia na ochranu susednej stavby alebo pozemku.
5327
má názor:  

(2)  Vlastník pozemku môže žiadať, aby sa sused zdržal zriadenia stavby na svojom pozemku v tesnej blízkosti spoločnej hranice pozemkov.
5329
§ 23
(1)  Vetvy stromu alebo korene stromu presahujúce na susedný pozemok, ktoré spôsobujú vlastníkovi susedného pozemku škodu alebo iné ohrozenie, prevyšujúce záujem na nedotknutom zachovaní stromu, je vlastník pozemku na žiadosť vlastníka susedného pozemku povinný odstrániť. Ak tak v primeranej dobe neurobí, môže to urobiť vlastník susedného pozemku sám, avšak šetrne a vo vhodnej ročnej dobe; za odstránenie mu patrí náhrada účelne vynaložených nákladov.
5336 (2)  Časti iných rastlín presahujúcich na susedný pozemok môže sused odstrániť kedykoľvek, avšak