www.NSOZ.sk
(zdroj)


5347 povinnosti sa nemôže zbaviť.
5348
§ 26
5350
5351
5352 Ak sa nemôže stavať, búrať alebo ak sa už zriadená stavba (iné dielo) nedá opraviť alebo obnoviť inak, než použitím susedného pozemku a záujem na stavebnej zmene prevyšuje záujem na nerušenom užívaní susedného pozemku, má vlastník právo od suseda požadovať, aby za primeranú náhradu znášal, čo je pre vykonanie týchto prác potrebné.
5356
má názor:  

§ 27
(1)  Ak je to potrebné na zabezpečenie nerušeného výkonu vlastníckeho práva a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov, môže súd na návrh suseda a po zistení stanoviska príslušného orgánu verejnej moci uložiť vlastníkovi povinnosť pozemok oplotiť.
5360 (2)  Ak sú hranice medzi pozemkami nejasné alebo sporné, každý sused má právo žiadať, aby ich určil súd podľa poslednej oprávnenej držby a ak to nie je možné, podľa vlastnej úvahy, s ohľadom na okolnosti prípadu.
5363 Obmedzenie vlastníckeho práva a vyvlastnenie
5364
§ 28
Vlastník musí strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú