www.NSOZ.sk
(zdroj)


5355 náhradu znášal, čo je pre vykonanie týchto prác potrebné.
5356
§ 27
(1)  Ak je to potrebné na zabezpečenie nerušeného výkonu vlastníckeho práva a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov, môže súd na návrh suseda a po zistení stanoviska príslušného orgánu verejnej moci uložiť vlastníkovi povinnosť pozemok oplotiť.
5360 (2)  Ak sú hranice medzi pozemkami nejasné alebo sporné, každý sused má právo žiadať, aby ich určil súd podľa poslednej oprávnenej držby a ak to nie je možné, podľa vlastnej úvahy, s ohľadom na okolnosti prípadu.
5363 Obmedzenie vlastníckeho práva a vyvlastnenie
5364
má názor:  

§ 28
Vlastník musí strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere použitá jeho vec za primeranú náhradu, ak účel nemožno dosiahnuť inak. Ak bola vec použitím zničená, patrí za ňu vlastníkovi náhrada v plnej výške.
5368
§ 29
Vlastnícke právo možno obmedziť alebo vec vyvlastniť len vo verejnom záujme, ak účel nemožno dosiahnuť inak, na základe zákona a za náhradu.
5371
§ 30
(1)  Pri obmedzení vlastníckeho práva a pri vyvlastnení sa poskytuje vlastníkovi náhrada v plnej výške, ktorá zodpovedá miere, v akej bol jeho majetok vykonanými opatreniami dotknutý.