www.NSOZ.sk
(zdroj)


5365 Vlastník musí strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere použitá jeho vec za primeranú náhradu, ak účel nemožno dosiahnuť inak. Ak bola vec použitím zničená, patrí za ňu vlastníkovi náhrada v plnej výške.
5368
§ 29
Vlastnícke právo možno obmedziť alebo vec vyvlastniť len vo verejnom záujme, ak účel nemožno dosiahnuť inak, na základe zákona a za náhradu.
5371
§ 30
(1)  Pri obmedzení vlastníckeho práva a pri vyvlastnení sa poskytuje vlastníkovi náhrada v plnej výške, ktorá zodpovedá miere, v akej bol jeho majetok vykonanými opatreniami dotknutý.
5374
má názor:  

(2)  Náhrada sa poskytuje v peniazoch. Iným spôsobom možno poskytnúť náhradu len ak s tým dotknutý vlastník súhlasí.
5376
Tretí diel
5378
5379
5380
Nadobúdanie vlastníckeho práva
Nadobúdanie vlastníckeho práva na základe zmluvy
§ 31
(1)   Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastnícke právo odovzdaním