www.NSOZ.sk
(zdroj)


5369 Vlastnícke právo možno obmedziť alebo vec vyvlastniť len vo verejnom záujme, ak účel nemožno dosiahnuť inak, na základe zákona a za náhradu.
5371
§ 30
(1)  Pri obmedzení vlastníckeho práva a pri vyvlastnení sa poskytuje vlastníkovi náhrada v plnej výške, ktorá zodpovedá miere, v akej bol jeho majetok vykonanými opatreniami dotknutý.
5374 (2)  Náhrada sa poskytuje v peniazoch. Iným spôsobom možno poskytnúť náhradu len ak s tým dotknutý vlastník súhlasí.
5376
Tretí diel
5378
má názor:  

5379
5380
Nadobúdanie vlastníckeho práva
Nadobúdanie vlastníckeho práva na základe zmluvy
§ 31
(1)   Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastnícke právo odovzdaním veci, ak dohoda alebo právny predpis neustanovuje inak.
5385 (2)   Odovzdať vec možno i tak, že sa odovzdajú doklady oprávňujúce nakladanie s vecou alebo iným faktickým spôsobom, z ktorého je nepochybné, že sa naplnila vôľa zmluvných strán vec odovzdať a prevziať.