www.NSOZ.sk
(zdroj)


5382
§ 31
(1)   Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastnícke právo odovzdaním veci, ak dohoda alebo právny predpis neustanovuje inak.
5385 (2)   Odovzdať vec možno i tak, že sa odovzdajú doklady oprávňujúce nakladanie s vecou alebo iným faktickým spôsobom, z ktorého je nepochybné, že sa naplnila vôľa zmluvných strán vec odovzdať a prevziať.
5388
§ 32
(1)   Ak sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnej veci zapísanej do verejného zoznamu, nadobúda sa zápisom do takéhoto zoznamu.
5391
má názor:  

(2)   Vlastnícke právo k nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, sa nadobúda účinnosťou zmluvy.
5393
§ 33
(1)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej hnuteľnej veci, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorej prevodca odovzdal vec ako prvej.
5397 (2)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci zapísanej vo verejnom zozname, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá požiadala o zápis práva do verejného zoznamu ako prvá.