www.NSOZ.sk
(zdroj)


5388
§ 32
(1)   Ak sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnej veci zapísanej do verejného zoznamu, nadobúda sa zápisom do takéhoto zoznamu.
5391 (2)   Vlastnícke právo k nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, sa nadobúda účinnosťou zmluvy.
5393
§ 33
(1)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej hnuteľnej veci, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorej prevodca odovzdal vec ako prvej.
5397
má názor:  

(2)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci zapísanej vo verejnom zozname, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá požiadala o zápis práva do verejného zoznamu ako prvá.
5401 (3)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá uzavrela zmluvu ako prvá.
5404 (4)  Zmluvy, uzatvorené podľa ods. 1 až 3, na základe ktorých nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, nie sú len z tohto dôvodu neplatné; nadobúdateľovi však ostáva len právo na náhradu škody.