www.NSOZ.sk
(zdroj)


45 (1)  Občiansky zákonník upravuje súkromné práva a povinnosti v tom rozsahu, v akom ich neupravujú iné právne predpisy. Iné predpisy súkromného práva treba vykladať v súlade s týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
48 (2)  Práva a povinnosti, pokiaľ nie sú výslovne upravené týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami toho zákona, ktorý upravuje práva a povinnosti obsahom a účelom im najbližšie. Ak takých ustanovení niet, prípad sa posúdi spravodlivo, na základe zásad súkromného práva, so zreteľom na zvyklosti, prevažujúci stav náuky a ustálenej rozhodovacej praxe.
53 (3)  Na zvyklosti sa prihliada len vtedy, ak na ne odkazuje zákon.
54
má názor:  

55
Výkon a ochrana práv
§ 6
58
Základné ustanovenia
60 (1)  Platí, že každá svojprávna fyzická osoba má rozum priemerného človeka, ktorý dbá aj na záujmy iných a ktorý má schopnosť konať s bežnou starostlivosťou a opatrnosťou; takéto správanie môže od nej každý v právnom styku dôvodne očakávať.
63 (2)  Ak dal niekto najavol osobitné znalosti, schopnosti, odbornosť alebo príslušnosť