www.NSOZ.sk
(zdroj)


5392 sa nadobúda účinnosťou zmluvy.
5393
§ 33
(1)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej hnuteľnej veci, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorej prevodca odovzdal vec ako prvej.
5397 (2)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci zapísanej vo verejnom zozname, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá požiadala o zápis práva do verejného zoznamu ako prvá.
5401
má názor:  

(3)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá uzavrela zmluvu ako prvá.
5404 (4)  Zmluvy, uzatvorené podľa ods. 1 až 3, na základe ktorých nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, nie sú len z tohto dôvodu neplatné; nadobúdateľovi však ostáva len právo na náhradu škody.
5407
5408
5409
5410
§ 34