www.NSOZ.sk
(zdroj)


5400 prvá.
5401 (3)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá uzavrela zmluvu ako prvá.
5404 (4)  Zmluvy, uzatvorené podľa ods. 1 až 3, na základe ktorých nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, nie sú len z tohto dôvodu neplatné; nadobúdateľovi však ostáva len právo na náhradu škody.
5407
5408
5409
má názor:  

5410
§ 34
(1)  Vlastnícke právo k veci nemožno nadobudnúť od toho, kto sám nebol jej vlastníkom; výnimku môže ustanoviť iba právny predpis.
5413 (2)  Od nevlastníka možno nadobudnúť vlastnícke právo k veci nezapísanej vo verejnom zozname len vtedy, ak nadobúdateľ konal v dobrej viere v to, že druhá strana je oprávnená previesť vlastnícke právo k veci a ak vec nadobudol:
5416a)   na základe zmluvy od podnikateľa v rámci bežného obchodného styku;
5417b)   od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené,
5418c)   na verejnej dražbe,