www.NSOZ.sk
(zdroj)


5414 len vtedy, ak nadobúdateľ konal v dobrej viere v to, že druhá strana je oprávnená previesť vlastnícke právo k veci a ak vec nadobudol:
5416a)   na základe zmluvy od podnikateľa v rámci bežného obchodného styku;
5417b)   od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené,
5418c)   na verejnej dražbe,
5419d)   za odplatu od niekoho, komu vlastník sám hnuteľnú vec zveril,
5420e)   pri obchode s investičným nástrojom, cenným papierom alebo listinou vystavenou na doručiteľa alebo
5422f)   pri obchode na komoditnej burze.
5423
má názor:  

§ 35
Nadobudnutie vlastníckeho práva rozhodnutím orgánu verejnej moci Ak sa vlastnícke právo nadobúda rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, nadobudne sa dňom, ktorý je v ňom určený; ak takýto deň nie je, vlastnícke právo sa nadobudne dňom právoplatnosti rozhodnutia.
5428 Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
5429
§ 36
(1)  Vydržaním nadobudne vlastnícke právo k hnuteľnej veci ten, kto ju mal v oprávnenej držbe nepretržite, po dobu troch rokov a k nehnuteľnej veci ten, kto ju mal v oprávnenej držbe nepretržite po dobu desiatich rokov.