www.NSOZ.sk
(zdroj)


5419d)   za odplatu od niekoho, komu vlastník sám hnuteľnú vec zveril,
5420e)   pri obchode s investičným nástrojom, cenným papierom alebo listinou vystavenou na doručiteľa alebo
5422f)   pri obchode na komoditnej burze.
5423
§ 35
Nadobudnutie vlastníckeho práva rozhodnutím orgánu verejnej moci Ak sa vlastnícke právo nadobúda rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, nadobudne sa dňom, ktorý je v ňom určený; ak takýto deň nie je, vlastnícke právo sa nadobudne dňom právoplatnosti rozhodnutia.
5428
má názor:  

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
5429
§ 36
(1)  Vydržaním nadobudne vlastnícke právo k hnuteľnej veci ten, kto ju mal v oprávnenej držbe nepretržite, po dobu troch rokov a k nehnuteľnej veci ten, kto ju mal v oprávnenej držbe nepretržite po dobu desiatich rokov.
5433 (2)  Kto nadobudne oprávnenú držbu od iného oprávneného držiteľa, môže si započítať do vydržacej doby aj dobu držby svojho právneho predchodcu.
5435 (3)  Ustanovenia o vydržaní vlastníckeho práva platia obdobne aj o vydržaní iných vecných práv.
5436 Nadobudnutie vlastníckeho práva vytvorením novej veci
§ 37