www.NSOZ.sk
(zdroj)


535d) zaznamenávať, šíriť alebo inému sprístupňovať súkromnú komunikáciu.
536
537
§ 57
(1)   Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy možno zhotoviť alebo použiť na úradné účely aj bez súhlasu.
540 (2)   Podobizne, obrazové snímky, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy možno zhotoviť alebo použiť na vedecké, umelecké alebo spravodajské účely aj bez súhlasu; ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutého človeka, najmä nesmie zasahovať do jeho súkromia alebo dôstojnosti.
544
má názor:  

(3)   Ak človek súhlasil so zhotovením podobizne a ak je z okolností, za ktorých došlo k jej zhotoveniu zrejmé, že podobizeň bude ďalej použitá alebo šírená, platí, že súhlasil aj s použitím a šírením podobizne spôsobmi, ktoré bolo možné s ohľadom na okolnosti rozumne predpokladať.
548
549
§ 58
(1)   Informácie alebo záznamy o inom človeku možno zhromažďovať bez jeho súhlasu len z oprávnených dôvodov.
552 (2)   Zhromažďovať možno len také informácie a záznamy, ktoré sú podstatné pre dosiahnutie účelu ich zhromažďovania.